QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

Tên file: QUYET-DINH-CONG-BO-DANH-MUC-SGK-LOP-1-NAM-HOC-2020-2021.docx
Tải về

Vừa qua Hội đồng chọn sách giáo khoa lớp 1 đã hoàn thành xong công tác chọn sách. Hôm nay trường Quyết định công bố chọn SGK lớp 1 cụ thể như sau:

QUYÊT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC SGK LỚP 1, NĂM HỌC 2020-2021

UBND HUYỆN THÁP MƯỜI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG TH MỸ QUÝ 3                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 70 /QĐ-THMQ3                               Mỹ Quý, ngày 07 tháng 3 năm 2020

                                                         QUYẾT ĐỊNH

                                  Công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1

                                                  Năm học: 2020-2021

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT, ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-UBND- HC, ngày 25/2/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Căn cứ công văn số 12/HD-SGDĐT, ngày 9/3/2020.V/v hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020 – 2021

Căn cứ Quyết định số: 27/QĐ-THMQ3, ngày 19 tháng 3 năm 2020: về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021, xét biên bản họp Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Mỹ Quý 3.

                                                      QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố kèm theo quyết định này danh mục sách giáo khoa lớp sử dụng trong trường Tiểu học Mỹ Quý 3, năm học 2020-2021.

(Ban hành kèm theo danh mục sách giáo khoa lớp 1, sử dụng trong trường Tiểu học Mỹ Quý 3, năm học 2020-2021)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Mỹ Quý 3 chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

  • Như điều 3 (thực hiện)
  • Lưu VT

                                                                  DANH MỤC

                                 Sách giáo khoa lớp 1 sử dụng, năm học 2020-2021

             (Kèm theo Quyết đinh số: 70/QĐ-THMQ3, ngày 07 tháng 3 năm 2020

                                       của Hiệu trưởng trường Tiểu học Mỹ Quý 3)

STT Bộ sách Tên sách Tên tác giả
1 Bộ sách Cánh diều

(Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh)

Tiếng Việt 1

 

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hoàng Hoà Bình, Hoàng Thị Minh Hương, Trần Mạnh Hưởng, Nguyễn Thị Ly Kha, Đặng Kim Nga, Lê Hữu Tỉnh.

 

2 Toán 1 Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.
3 Đạo đức 1 Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Việt Hà, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thị Vân Hương, Trần Thị Tố Oanh.
4 Tự nhiên
và Xã hội 1
Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Thị Thu Trang.
5 Giáo dục
Thể chất 1
Đặng Ngọc Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Công Trường.
6 Âm nhạc 1 Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Thanh Hiên.
7 Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục

(Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Mĩ thuật 1 Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà Thị Quỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư.
8 Bộ sách Cánh diều

(Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh)

Hoạt động trải nghiệm 1 Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Quang Tiệp, Ngô Quang Quế.
9 Tiếng Anh 1 Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Lương Quỳnh Trang. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *